GQ Magazine: New photoshoot

I’ve added new photos from GQ Magazine photoshoot to gallery. Check below!

2Cjngfd.jpg 2Cjngfd.jpg 2Cjngfd.jpg

admin Written by:

I'm the webmaster of Nicki-Minaj.Org.